Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w art. 4 stanowi:

1. Powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu i obejmuje korzystanie ze środowiska, bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, w tym wypoczynku oraz uprawiania sportu, w zakresie:

1) wprowadzania do środowiska substancji lub energii;
2) innych niż wymienione w pkt 1 rodzajów powszechnego korzystania z wód w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

2. Korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy korzystania powszechnego może być, w drodze ustawy, obwarowane obowiązkiem uzyskania pozwolenia, ustalającego
w szczególności zakres i warunki tego korzystania, wydanego przez właściwy organ ochrony środowiska.

3. Zwykłym korzystaniem ze środowiska jest takie korzystanie wykraczające poza ramy korzystania powszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza obowiązku uzyskania pozwolenia, oraz zwykłe korzystanie z wody w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo wodne.

Zgodnie z powyższym, większość aktywności gospodarczej opiera się o korzystanie ze środowiska i wymaga spełnienia szeregu obowiązków, do czego niezbędna jest duża wiedza
i doświadczenie. Nie wykonanie ciążących obowiązków lub nienależyte ich spełnienie pociąga za sobą dość znaczne ujemne konsekwencje, często natury finansowej bądź karnej.

Mając to na uwadze pragniemy Państwa wesprzeć i zaoferować nasze usługi w zakresie:
 

Stała obsługa abonamentowa

W ramach niniejszej usługi oferujemy wykonywanie za Państwa obowiązków wynikających
z faktu korzystania ze środowiska, nałożonych decyzjami administracyjnymi, przepisami krajowymi i unijnymi.

Naszą współpracę z Państwem rozpoczniemy od audytu środowiskowego, który pozwoli na zapoznanie się z instalacją, określenie obowiązków jakie ciążą na Państwu i sposobu ich dotychczasowej realizacji, a w konsekwencji sporządzenie bilansu wejścia.
W bilansie tym określone zostaną ewentualne działania korygujące (np. uregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska lub złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej), harmonogram ich realizacji, a także ilość roboczogodzin niezbędnych dla Państwa obsługi.

W ramach bieżącej obsługi zapewniamy wykonywanie następujących czynności:

1) Prowadzenie wszelkich sprawozdań, zbiorczych zestawień danych oraz ewidencji,
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym:
 • prowadzenie kart ewidencji odpadów
 • prowadzenie kart przekazania odpadów
 • sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o osadach ściekowych
 • sporządzanie zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska
 • sporządzanie sprawozdań o rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, składanych do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • sporządzenie ewidencji o rodzaju i ilości ścieków odprowadzanych do ziemi lub wód powierzchniowych, składanych do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • sporządzanie ewidencji o poborze wód powierzchniowych lub podziemnych
 • prowadzenie ewidencji wprowadzanych na rynek krajowy produktów w opakowaniach lub importu określonych produktów
 • sporządzanie rocznego sprawozdania o osiągniętym poziomie odzysku i recyklingu
 • sporządzanie rocznych zestawień danych o opakowaniach importowanych, eksportowanych oraz wprowadzanych na rynek polski wraz z produktami
2) Obliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, w tym opłaty za:
 • gazy lub pyły wprowadzane do powietrza
 • substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi
 • wody chłodnicze
 • umieszczenie odpadów na składowisku
 • pobór wody podziemnej
 • pobór wody powierzchniowej śródlądowej
 • wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące
 • z powierzchni zanieczyszczonych
3) Prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej
4) Uczestnictwo w kontroli WIOŚ
5) Nadzorowanie wykonywania pomiarów emisji
6) Nadzorowanie funkcjonowania zakładu zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Środowiska
7) Wypełnianie formularzy GUS - z zakresu ochrony środowiska oraz innych druków, wynikające z potrzeby opracowania informacji o realizacjach działań w dziedzinie ochrony środowiska
8) Dokonanie wstępnej oceny możliwości pozyskania funduszy unijnych i krajowych na realizację wszelkich działań wpływających na poprawę stanu środowiska.

Umowa na stałą obsługę abonamentową zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Po złożeniu wypowiedzenia przez jedną ze stron sporządzamy bilans wyjścia, w którym przedstawiamy czynności niezbędne do zrealizowania w okresie 3 miesięcy po rozwiązaniu umowy, tak aby zakończenie współpracy z nami nie przyniosło Państwu ujemnych konsekwencji.

 

Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane, jako najszersze z pozwoleń emisyjnych, zostało wprowadzone do systemu prawnego w celu zapewnienia organom ochrony środowiska, a przez to
i wszystkim zainteresowanym, wiedzy o całościowym oddziaływaniu instalacji na środowisko. Nie jest ono jednak prostym zlepkiem pozwoleń sektorowych. W trakcie jego wydawania organ na podstawie złożonego wniosku bada całościowe oddziaływanie instalacji na środowisko, relacje wywoływane przez nią pomiędzy różnymi komponentami środowiska oraz porównuje wielkość oddziaływań z wartościami określonymi
w dokumencie referencyjnym BAT oraz decyzji .

W ramach niniejszej usługi oferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego, w ramach której:
 • dokonujemy audytu eksploatowanych przez Państwa instalacji
 • analizujemy dokumentację związaną z eksploatacją instalacji i jej oddziaływaniem na środowisko
 • oceniamy zgodność warunków funkcjonowania instalacji z obowiązującymi przepisami
 • opracowujemy projekt wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • konsultujemy z Państwem opracowaną dokumentację
 • opracowujemy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • nadzorujemy procedurę wydania pozwolenia
 • negocjujemy treść decyzji z organami ochrony środowiska
W naszej pracy opieramy się na posiadanych przez Państwa dokumentach,
a o wykonywanie badań i pomiarów wnioskujemy tylko jeśli są one niezbędne
i niezastępowalne przez modele teoretyczne.

Gospodarka Odpadami

Wypełnienie wszystkich wymagań prawnych związanych z gospodarką odpadami, nałożonych na przedsiębiorców i organy administracji samorządowej bywa trudne i czasochłonne. Dlatego też powierzenie ich naszej Kancelarii, przyniesie Państwu oszczędność czasu i pieniędzy oraz zagwarantuje wysoką jakość wykonanej pracy.

Oferujemy Państwu opracowywanie następujących dokumentów:
 • planów gospodarki odpadami
 • sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami
 • wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 • wniosków o wydanie zezwoleń na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów
 • wniosków o wydanie zezwoleń na zbierania lub transportu odpadów
 • programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • instrukcji eksploatacji składowisk odpadów
 • wniosków o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
 • wniosków o wydanie zezwoleń w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami
 • koncepcji gospodarki odpadami
 • ekspertyz w zakresie możliwości odzysku lub unieszkodliwienia odpadów

Gospodarka wodno-ściekowa

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej oferujemy:

1) Opracowywanie operatów wodnoprawnych na:
 • szczególne korzystanie z wód, a w szczególności pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, piętrzenie oraz retencjonowanie wód, korzystanie z wód do celów energetycznych, wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu, rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody
 • wykonanie urządzeń wodnych
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód
 • długotrwałe obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • piętrzenie wody podziemnej
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
2) Opracowywanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej w tym modernizacji ciągu oczyszczania ścieków i gospodarki osadami ściekowymi

3) Wykonywanie analiz i ocen pracy istniejących oczyszczalni ścieków celem określenia przyczyn występowania problemów oraz sposobów optymalizacji pracy i podniesienia jej efektywności

4) Wykonywanie ocen projektowanych i modernizowanych technologii oczyszczania ścieków i zagospodarowywania osadów ściekowych.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Ochrona powietrza atmosferycznego jest procesem skomplikowanym.
Duża zmienność warunków emisji, przy niewielkiej możliwości naszego wpływu na nią sprawia, że drobne błędy i zaniedbania mogą wywołać poważne skutki.

Nasi konsultanci zawsze dążą do jak najprostszego, a zarazem najkorzystniejszego rozwiązania Państwa problemów. Zarówno na etapie doboru urządzeń ochronnych jak
i opracowywania wniosków o pozwolenia, staramy się aby ochrona środowiska była ekonomicznie opłacalna lub co najmniej nie wywoływała nadmiernych kosztów i problemów.

W zakresie usług związanych z ochroną powietrza atmosferycznego oferujemy:
 • opracowywanie zgłoszeń instalacji nie wymagającej pozwolenia na emisję
 • opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów
 • nadzorowanie w Państwa imieniu postępowań kompensacyjnych
 • opracowywanie wniosków o utworzenie strefy przemysłowej
 • opracowywanie koncepcji ochrony powietrza atmosferycznego w tym modernizacji urządzeń oczyszczających i odpylających gazy odlotowe
 • wykonywanie analiz i ocen pracy istniejących instalacji odpylających i oczyszczających gazy
 • dobór urządzeń oczyszczających i odpylających gazy

Oceny środowiskowe

Korzystanie ze środowiska wiąże się z ryzykiem wyrządzenia w nim szkody, a co za tym idzie, wysokimi kosztami rekultywacji. Dlatego też niezbędne jest prowadzenie stałej, lub co najmniej okresowej, oceny wpływu prowadzonej działalności na środowisko.

Potrzeba takiej oceny może wynikać zarówno z przepisu prawa jak i uwarunkowań biznesowych. Może ona obejmować różne ramy czasowe - przeszłość, teraźniejszość lub przyszłość, odnosić się do różnych zakresów - do miejsca, czynności lub organizacji,
a w końcu być przeprowadzana pod różnym kątem - prawnym, finansowym lub systemu zarządzania. Za każdym jednak razem przeprowadzenie oceny skutkuje wyeliminowaniem części ryzyka (np. nieprzewidzianych kosztów rekultywacji gruntu lub konieczności wstrzymania eksploatacji zakładu).

Dlatego też chcielibyśmy zaproponować Państwu nasze usługi w zakresie ocen środowiskowych w ramach których przeprowadzamy:
 • wstępne przeglądy środowiskowe
 • audity systemów zarządzania środowiskowego
 • audity zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska
 • oceny efektów działalności środowiskowej
 • oceny środowiskowa miejsc i organizacji (EASO)
 • oceny wpływu na środowisko
 • planowanego przedsięwzięcia - raporty o oddziaływaniu
 • skutków realizacji planów i programów - prognozy oddziaływania
 • przeglądy ekologiczne