Dla podmiotów zobowiązanych do uczestnictwa w Systemie REACH proponujemy doradztwo w zakresie właściwego wypełnienia obowiązków na nich ciążących, a w szczególności:

• rejestracji wstępnej i pełnej,
• bieżących kontaktów z Europejską Agencją do spraw Chemikaliów w Helsinkach,
• współpracy na Forach Wymiany Informacji o Substancjach.

W ramach rejestracji pełnej oferujemy:

• Wyszukanie konsorcjum i zakup LOA i TOKEN,
• Wyszukanie kompetentnego laboratorium do wykonania badań tożsamościowych
  substancji oraz wykonanie tych badań,
• Założenia konta w ECHA i otrzymanie UUID dla firmy,
• Zebranie niezbędnych informacji do rejestracji (zidentyfikowane zastosowanie, cykl życia
  substancji itp.),
• Wprowadzenie TOKEN do bazy ECHA
• Opracowanie pliku rejestracyjnego poprzez IUCLID,
• Dokonanie rejestracji w ECHA,
• Przedłożenie zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie substancji.