Udział w postępowaniach kontrolnych

W związku z coraz większymi obowiązkami w zakresie ochrony środowiska oraz dynamicznymi zmianami przepisów prawa, oferujemy Państwu wsparcie w trakcie czynności kontrolnych oraz w postępowaniach administracyjnych i karnych wszczynanych w oparciu o ustalenia z nich wynikające.

Przeciwdziałamy nadużyciom w prowadzeniu kontroli bez zawiadomienia, wyciąganiu wniosków wbrew zebranemu materiałowi dowodowemu czy też wadliwie pobranym próbom i wykonanym oznaczeniom.

Niekorzystne wyniki kontroli mają wpływ nie tylko na ewentualne dalsze postępowania administracyjne i karne, ale także na Państwa wizerunek i odbiór społeczny. Dlatego też niezmiernie ważną sprawą jest zapobieganie subiektywnym i nieprawdziwym zapisom
w protokołach oględzin oraz kontroli.

Dodatkowo, jako podmiot zewnętrzny, wolni jesteśmy od osobistych uprzedzeń wobec osób kotrolujących i gwarantujemy rzeczowy oraz przyjacielski przebieg czynności kontrolnych.