Nasze certyfikaty (13-02-2024 r.)

W Kancelarii Ekologicznej Sp. z o.o. wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy Zintegrowany System Zarządzania obejmujący wymagania norm ISO oraz EMAS w następującym zakresie: Norma ISO 9001:2015 - zarządzanie jakością, Norma ISO 14001:2015 - zarządzanie środowiskowe, Norma ISO 27001:2013 - zarządzanie bezpieczeństwem informacji System Ekozarządzania i Audytu (EMAS).
Dodatkowo audytowi poddano także spełnienie wymagań normy ISO 22301 w zakresie zarządzania ciągłością działania. 


 

Wpis do rejestru EMAS (15-09-2022 r.)

Mamy przyjemność ogłosić, że Kancelaria Ekologiczna Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2022 r. uzyskała certyfikat EMAS nr PL 2.3-005-94 i wpisana została na listę podmiotów ekozarządzania i audytu. 
Od początku funkcjonowania Systemu, czyli od 2009 roku, jedynie 95 podmiotów w Polsce podjęło trud i spełniło wymogi wskazane w Rozporządzeniu Europejskim i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Kancelaria Ekologiczna Sp. z o. o. została wpisana na listę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jako dziewięćdziesiąta czwarta organizacja, która z sukcesem, wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego, przeszła audyt i uzyskała certyfikat! 

Zapowiedź: Odpowiedzialność administracyjna i karna - ochrona środowiska (16-09-2020 r.)

Spotkanie na żywo już w środę 23.09.2020 r. na FB Przemysł i Środowisko 
więcej informacji na naszym fanpage!

Regulamin konkursu "Miłośnicy czystej Planety". (04-06-2019 r.)

REGULAMIN KONKURSU    

„Miłośnicy czystej Planety”
   
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Konkurs jest organizowany pod nazwą "Miłośnicy czystej Planety".
2.  Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zagrodnicza 21a, 61-654 Poznań.
3   Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie https://www.facebook.com/kancelariaekologicznamarcinkazmierski/  w dniach 05-30.06.2019 r.
 

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.   Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
b) nie jest pracownikiem Kancelarii Ekologicznej Marcin Kaźmierski Sp. z o.o.,
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Kancelarii Ekologicznej Marcin Kaźmierski Sp. z o.o.
  2.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 

§ 3
NAGRODY

1.  Nagrodami w Konkursie są: Zestawy naturalnych kosmetyków oraz ekologiczne gadżety do codziennego użytkowania w gospodarstwie domowym lub biurze.
2.  Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy
w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/kancelariaekologicznamarcinkazmierski/ zamieszczą zdjęcie swojego autorstwa jak segregują odpady w domu lub w pracy.
 
3.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 
4.   Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook dnia 01.07.2019 r.
 
5.  Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@kancelariaekologiczna.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 
6.  Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7.  W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Kancelarię Ekologiczną Marcin Kaźmierski Sp. z o.o.
 
8.   Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Konkurs nie jest loterią ani nie podlega ustawie o grach hazardowych.  


§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Ekologiczną Marcin Kaźmierski Sp. z o.o., swoich danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu w celu możliwości wzięcia udziału w konkursie i ułatwienia kontaktu do odebrania nagrody.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

3.   Decydując się na udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że zgadza się dobrowolnie podać swoje dane (w przypadku wygranej) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie ich w celu prowadzonego konkursu przez Organizatora.
 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 
 

Dotacje na inwestycje związane z ochroną powierzchni ziemii (14-03-2018 r.)


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 82,5 miliona złotych dotacji i blisko 68,5 miliona złotych pożyczek na inwestycje ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko.

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi rozpoczął się 1 marca.

Około 151 milionów złotych zostanie rozdysponowanych w dwóch częściach programu Ochrona powierzchni ziemi. Będzie możliwość ubiegania się o pożyczkę na rekultywację terenów zdegradowanych lub dotację na usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych odpadów (część 1).Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (część 2) dotyczy inwestycji wymienionych w szczegółowym opisie osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.5.


Źródło: nfosigw.gov.pl

Szkolenie w zakresie akustyki (08-03-2018 r.)

W dniu 22 lutego 2018 r. pracownicy Kancelarii Ekologicznej uczestniczyli w szkoleniu z zakresu akustyki ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej definicji hałasu w środowisku, wskaźników hałasu oraz ustalania ich wartości, a także analiz komputerowych propagacji hałasu w oprogramowaniu Leq Professional. Szkolenie obejmowało także zagadnienia dotyczące ochrony środowiska przed hałasem oraz kryteriów oceny poziomu hałasu w środowisku z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych. Szkolenie poprowadził Pan Włodzimierz Pełka z Biura Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych Soft-P.

Filozofia życia na rzecz ochrony środowiska (02-03-2018 r.)


Zero Waste (zero śmieci), czyli dążenie do redukcji ilości odpadów produkowanych przez pojedyncze osoby, stanowiąca nowe spojrzenie na problem ochrony środowiska. Według dr Agaty Rudnickiej z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - Zero Waste to filozofia życia skłaniająca do bardziej odpowiedzialnych decyzji zakupowych. Ma na celu minimalizację odpadów, oszczędność pieniędzy oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Uchwała w sprawie przyjęcia „Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski” (26-02-2018 r.)Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski. Plan stanowi wypełnienie wymagań sprawozdawczych wynikających z unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i zawiera m.in. opis środków poprawy efektywności energetycznej oraz opis dodatkowych środków umożliwiających uzyskanie 20% oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w UE.

Główne założenia przy opracowywaniu Planu dotyczyły:

- kontynuowania polityki ukierunkowanej na wzrost efektywności energetycznej gospodarki;

- planowania działań w maksymalnym stopniu opierających się na mechanizmach rynkowych oraz w minimalnym stopniu wykorzystujących finansowanie budżetowe;

- realizacji celów według zasady najmniejszych kosztów, tj. m.in. przez wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej;

- wykorzystywania krajowego potencjału poprawy efektywności energetycznej
źródło: premier.gov.pl

SZLACHETNA PACZKA 2017 (19-12-2017 r.)

W tym roku już po raz TRZECI mięliśmy przyjemność uczestniczyć w projekcie Szlachetna Paczka! Wraz z ponad ośmiuset wolontariuszami z całej Polski nieśliśmy mądrą pomoc dla potrzebujących. Jesteśmy szczęśliwi, że niewielki gest z naszej strony mógł wnieść wiele ciepła do świątecznej atmosfery jednej z rodzin uczestniczących w akcji.
Tegoroczne hasło Szlachetnej Paczki brzmi: „Lubię Ludzi” – życzymy wszystkim aby ten świąteczny czas obudził w Nas bezinteresowną miłość do ludzi i napełnił pozytywną energią na cały najbliższy rok!

Szkolenie dla biegłych sądowych (14-12-2017 r.)

Miło nam poinformować, że w dniu 6 grudnia 2017 r. Pan Marcin Kaźmierski, biegły w zakresie ochrony środowiska przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, uczestniczył w szkoleniu na temat podnoszenia wiedzy i praktycznych umiejętności procesowych biegłego sądowego w praktyce wymiaru sprawiedliwości zorganizowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Celem szkolenia było przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu postępowania cywilnego i karnego oraz zagadnień dotyczących praw i obowiązków biegłego. 

KONKLUZJE BAT (24-08-2017 r.)

#konkluzjebat #BAT #obiektyspalania W dniu 17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Konkluzje BAT dotyczące
dużych obiektów spalania. W związku z powyższym, operatorzy istniejących instalacji mają czas do 16 sierpnia 2021 r.
na dostosowanie się do przepisów wynikających z ww. Konkluzji. Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 16 lutego 2018 r.
Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 16 sierpnia 2021 r Źródło: http://www.ekoportal.gov.pl/pozwolenia-zinte…/konkluzje-bat/

Aktualności (25-05-2017 r.)

#KomisjaEuropejska #mapahałasu #dyrektywa

Komisja Europejska wzywa Polskę i Portugalię 
do opracowania strategicznych map hałasu
i planów działania wymaganych na mocy dyrektywy w sprawie hałasu 2002/49/WE.
Ma to w celu zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem w UE.
źródło: https://ec.europa.eu/poland/news/170517_uchybienia_pl
   

Aktualności (21-04-2017 r.)

#wniosekozmiane #pozwoleniezintegrowane #IPPC

W ostatnich tygodniach, wysłaliśmy w imieniu naszego klienta, wniosek o zmianę
pozwolenia zintegrowanego. 
Zmiana dotyczyła dodania nowych procesów oraz inwestycji poczynionej przez klienta.


#paliwoalternatywne #kartainformacyjna #KIP
W ostatnim czasie udało nam się zakończyć kartę informacyjną przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie i modernizacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego.

Całemu zaangażowanemu zespołowi dziękujemy

Ciekawostka (14-12-2016 r.)

Polecamy ciekawe zestawienie pod linkiem:


Najbardziej zanieczyszczone kraje świata


źródło: http://wiadomosci.onet.pl/
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (04-11-2016 r.)

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że decyzją Ministra Rozwoju Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, którego jesteśmy członkiem, w dniu 21 października br. uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego!

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki Polski oraz wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

Krajowe Klastry Kluczowe wyłaniane są w oparciu o kryteria, które dotyczą takich obszarów jak: struktura klastra, strategia klastra; zarządzanie klastrem; potencjałgospodarczy klastra, innowacyjności i konkurencyjność międzynarodowa; współpraca, intensywność kooperacji; internacjonalizacja klastra oraz znaczenie klastra dla gospodarki kraju i regionu.
https://www.mr.gov.pl/…/znamy-nowe-krajowe-klastry-kluczowe/

AKADEMIA RECYKLINGU (27-01-2016 r.)

Akademia Recyklingu to pierwsza w Polsce akademia, dedykowana dla firm z obszaru technologii odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów.

Akademię Recyklingu stworzono dla potrzeb edukacji społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych działających w newralgicznym i specyficznym  sektorze gospodarki tj sektorze gospodarki odpadami, w celu stworzenia "społeczeństwa recyklingu".    Celem głównym twórców Akademii Recyklingu  jest dostarczenie krajowym przedsiębiorstwom wiedzy z zakresu światowych trendów i technologii w branży zagospodarowania i unieszkodliwienia wszelkiego rodzaju odpadów , odzysku i recyklingu m.in metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych, gumy, drewna, szkła, celulozy, odpadów wielomateriałowych oraz finansowania inwestycji z wykorzystaniem Funduszy Unijnych oraz najnowszych rozwiązań prawnych.


Mamy przyjemność jako, Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski, być ich partnerem merytorycznym.  

 

NOWELIZACJE I ZMIANY USTAW (15-01-2016 r.)

Nowelizacja art. 317 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ma na celu wydłużenie okresu odroczenia pobierania opłat za korzystanie ze środowiska
oraz naliczania kar administracyjnych, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia tych opłat lub kar, jest ujęte w krajowym programie oczyszczania
ścieków komunalnych, do dnia 31 grudnia 2018 r.Zmiany art. 60a i 62 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji przesuwają datę wejścia
życie nowych uregulowań dotyczących sposobu ustalania i wnoszenia opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zawartych w ustawie– Prawo ochrony środowiska
na dzień 31 grudnia 2018 r. Nowelizacja obejmuje również przepis dotyczący sposobu wnoszenia opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze roku,
w którym obowiązywać będą zmienione zasady - opłatę za pierwsze półrocze 2019 r. (a nie pierwsze półrocze roku 2017 - jak stanowi dotychczasowe brzmienie przepisu) wnosić się będzie  
 w wysokości 50% opłat za wprowadzanie gazówi pyłów do powietrza należnych za 2018 r. 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2013/39/WE zmieniającej
dyrektywy 2000/60/WE oraz 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.
Zmiany polegają na:

- wprowadzeniu do ustawy – Prawo wodne definicji pojęć „matryca” i „lista obserwacyjna”, korekcie określeń „substancja priorytetowa” i „substancja szczególnie szkodliwa dla środowiska wodnego”
oraz wskazaniu katalogu obowiązków organów administracji publicznej w zakresie monitoringu wód i przyjęciu wykazu substancji priorytetowych i zasad ich monitorowania,

- dodaniu art. 123a – przepisu wprowadzającego instytucję zgłoszenia, które zastępuje w określonych przypadkach obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

- zgłoszeniu, składanemu właściwemu miejscowo staroście podlegać będą m.in. wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej, wykonanie kąpieliska, odwadnianie wykopów budowlanych oraz
odprowadzanie wód z wykopów budowlanych oraz roboty w wodach, a także inne roboty, które mogą być przyczynązmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych,
o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie.


 

SZLACHETNA PACZKA (18-12-2015 r.)

W tym roku akcja, SZLACHETNA PACZKA odbyła się z naszym udziałem. 

Otrzymaliśmy certyfikat i list od wolontariuszki, opiekującej się rodziną, dla której przekazaliśmy paczki. 
Ogromne wzruszenie temy towarzyszyło, tym bardziej jest nam miło i chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym. 

To już XV edcja - mamy nadzieję, że w kolejnych latach też tam będziemy. 


files/certyfikat_1450041604.pdf

SPOTKANIE CZŁONKÓW KLASTRA (04-12-2015 r.)

Marcin Kaźmierski, jako Członek Rady Naukowej Klastra Gospodarki Odpadowej i
Recyklingu, 30 listopada oraz 1 grudnia 2015 roku, uczestniczył na zaproszenie,
Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, w dwudniowym spotkaniu członków
Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
 
 
Pierwszego dnia odbyły się warsztaty DESIGN THINKING prowadzone przez
ekspertów z EIT+
 
Celem warsztatów było wypracowanie przez członków Klastra pomysłów na
realizację  wspólnych projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych,
sprzedażowych, które można zrealizować w ramach Klastra i na które
będzie można pozyskać zewnętrzne finansowanie.
 

 
W drugim dniu spotkania, odbyło się Posiedzenie Rady Klastra Gospodarki
Odpadowej i Recyklingu, podczas którego przedstawiciele Rady Klastra
dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Klastra oraz wyborów uzupełniających
do Zarządu Klastra.
 
Członkowie Klastra mieli także przyjemność zwiedzania, jednego z największych w Polsce
Centrum Badawczo – Rozwojowego  www.eitplus.pl
 
Wrocławskie Centrum Badań EIT+  jest organizacją badawczo-rozwojową
(Research Technology Organisation), nastawioną na rozwój innowacji,
nowych technologii i badań na potrzeby przemysłu i współczesnej
gospodarki podporządkowanych tematycznie strategii inteligentnych
specjalizacji. Łączy w sobie cechy zaawansowanego parku
technologicznego, klastra tematycznego i instytutu badawczo-rozwojowego. 

NOWA USTAWA (14-10-2015 r.)

10 września br.weszła w życie nowa ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r.  o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223). Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w trzecim okresie rozliczeniowym przypadającym na lata 2013–2020 i  wprowadza nowe rozwiązania dla przedsiębiorców w zakresie handlu uprawnieniami do emisji, w szczególności:

 - nowy sposób dystrybucji uprawnień do emisji - obok bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji w trzecim okresie rozliczeniowym, przewiduje funkcjonowanie systemu sprzedaży uprawnień na aukcji (krajowej platformie aukcyjnej prowadzonej przez spółki prowadzące rynek giełdowy i pozagiełdowy),

 - możliwość uzyskania określonej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji   w zamian za poczynione inwestycje dla instalacji wytwarzających energię elektryczną,

 - możliwość ubiegania się o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji  na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej w celu zachowanie konkurencyjności niektórych sektorów przemysłowych wobec podmiotów spoza Unii Europejskiej,
 - możliwość  wymiany niewykorzystanych jednostek CER i ERU  na uprawnienia do emisji,

-  zwolnienie z opłat za korzystanie ze środowiska dla podmiotów korzystających ze środowiska (będących prowadzącym instalację lub operatorem statków powietrznych), które dokonały rozliczenia emisji uprawnieniami do emisji (zakupionymi lub otrzymanymi w ramach przydziału, który został jednak opłacony w sposób określony w art. 18 ustawy).

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż eksploatacja instalacji jest dozwolona wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia, co oznacza konieczność uzyskania nowych zezwoleń (które będą wydawane, tak jak obecnie, w drodze decyzji administracyjnej organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza). Istnieje możliwość objęcia jednym zezwoleniem emisji z jednej lub większej liczby instalacji położonych na terenie tego samego zakładu.


Ustawa wprowadza także stały obowiązek analizowania aktualności wydanych zezwoleń przez organy właściwe do ich wydania - co najmniej raz na 5 lat organ dokonuje analizy wydanego zezwolenia i jeśli z przeprowadzonej analizy wynika potrzeba zmiany zezwolenia organ wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie zmiany zezwolenia.


KLASTER (17-06-2015 r.)

KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU


Mecenas Marcin Kaźmierski z dniem 12 czerwca 2015 roku, został powołany w skład Rady Naukowej Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Inicjatywa powstania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodziła się w 2011 r. Firmy z branży odpadowej prowadzące działalność w Skierniewicach, w sierpniu 2011 r. zadecydowały o utworzeniu klastra gospodarki odpadowej i recyklingu obejmującego swoich zasięgiem teren województwa łódzkiego
i mazowieckiego.
Klaster powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Klaster ma charakter ponadregionalny. Obejmuje swoim zasięgiem i oddziaływaniem teren województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Z uwagi na rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra przedsiębiorstw i organizacja spoza wymienionych województw, przewiduje się dalszy terytorialny rozwój klastra.

NOWY ZESPÓŁ (17-06-2015 r.)

POWIĘKSZONY ZESPÓŁ

Bardzo miło nam przedstawić 2 zdolne i ambitne osoby, które w ostatnim czasie dołączyły do zespołu:
 
Joanna Powalisz - absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku Geologia, spec. Gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi. Tytuł magistra inżyniera zdobyła także na kierunku Architektura Krajobrazu – zarządzanie i ochrona krajobrazu, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W czasie studiów odbywała praktyki, podczas których zdobywała cenne doświadczenie w zakresie projektowania, budowy i konserwacji terenów zieleni.
Na co dzień Asia jest spokojna i uczynna. Praca w interesujący sposób godzi jej przyrodnicze zamiłowanie
i wykształcenie. Interesuje się gotowaniem. Uwielbia podróżować i poznawać kulinarne zakątki Europy. Chciałaby zwiedzić Stany Zjednoczone na motorze. 


Natalia Smela - absolwentka wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku Geografia, spec. Kształtowanie środowiska przyrodniczego. Posiada doświadczenie w zakresie ochrony środowiska, na studiach brała czynny udział w naukowych projektach badawczych w zakresie gospodarki odpadami. Współpracowała z organami administracji publicznej,
m. in. odbyła staż w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu, a także pracowała
w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w wydziale Opłat i Baz Danych
o Środowisku. Natalia jest pogodną i miłą osobą, chętnie pomaga innym. Poświęca się swojej pracy, która łączy jej pasje i wykształcenie. Lubi podróżować i poznawać inne kultury. Jej marzeniem jest odwiedzić każdy kontynent na Ziemi.